Alle rechten voorbehouden

Voor de integrale of gedeeltelijke reproductie in originele of aangepaste vorm is voorafgaande toestemming nodig van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA).

Clausule van niet-aansprakelijkheid

Alle documenten op deze site hebben enkel informatieve waarde en kunnen dus niet beschouwd worden als rechtsgeldige documenten. Ons doel is actuele en nauwkeurige informatie te verstrekken, maar we kunnen dit niet garanderen. We doen ons best om de fouten die ons gemeld worden te verbeteren.

Sommige documenten van deze publicatie kunnen verwijzingen of links bevatten naar informatie die van andere organisaties afkomstig is. Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest garandeert geenszins dat deze externe informatie pertinent, actueel of nauwkeurig is en wijst elke aansprakelijkheid in dit verband af.

Het is voor elke gebruiker of bezoeker verboden om vanaf eender welke andere site een link te creƫren naar deze Wijkmonitoring, ook niet naar de secundaire pagina's, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit verbod is van toepassing op elke vorm of linktechniek waarmee de naam, het adres of eender welk ander element (met name beelden, logo's, animatie, teksten, knoppen, ...) of deel van een element dat voorkomt op een van de pagina's, wordt weergegeven op een van de pagina's van een andere website, of waarmee de surfer, vanaf deze andere site op eender welke andere wijze wordt doorgestuurd naar deze site. De volledige inhoud van de Wijkmonitoring valt onder de Belgische en internationale wetgeving inzake het auteursrecht en de intellectuele eigendom.

Alle rechten zijn voorbehouden en het exclusieve eigendomsrecht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ook voor alle documenten die kunnen worden gedownload.

De reproductie, het doorgeven, het wijzigen, het vertalen, het opnieuw verspreiden of het verkopen van alle informatie die wordt weergegeven op de Wijkmonitoring (kaarten, grafieken, foto's, logo's) of op een deel van de Wijkmonitoring, tekst inbegrepen op gelijk welke drager, en dit in het kader van een gebruik met een commercieel of niet winstgevend karakter zijn formeel verboden zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke goedkeuring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het gebruik van uittreksels in een artikel, verslag, boek of bestand is toegestaan mits de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld.

Betreffende de beelden en foto's van deze website doen de auteurs van deze website hun best om te achterhalen of en zo ja waar eventuele rechthebbenden te vinden zijn. Mocht u informatie hebben over rechthebbenden die niet of niet correct zijn vermeld, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen via de "Contact" rubriek.


Gebruik van de navigatiegegevens

Tijdens uw bezoek aan deze website van de Wijkmonitoring verzamelen de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevens:


Die informatie wordt uitsluitend voor statistische doeleinden en voor het beheer van de website opgeslagen en verwerkt.


Privacybeleid

De persoonsgegevens waarover het BISA beschikt, en die in het kader van de formulieren op de website worden verkregen, dienen uitsluitend om de ingediende aanvraag te verwerken.

Die informatie wordt opgeslagen en verwerkt overeenkomstig de bepalingen van:


Overeenkomstig die bepalingen heeft u de volgende rechten:


Om een van die rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier met vermelding van uw vraag.

Heeft u vragen omtrent ons privacybeleid, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming (FGB) van het BISA, Pascal Van de Walle, via het e-mailadres privacy.dpo[at]perspective.brussels.