Aandeel van de 12-17 jarigen in de totale bevolking

Aandeel van de 12-17 jarigen in de totale bevolking

Thema

Bevolking


Gewestelijk gemiddelde (2016)

6,39 %

I. Inleiding

De kinderen van 12 tot en met 17 jaar behoren tot de leeftijdscategorie van adolescenten waarvan de meerderheid secundair onderwijs volgt. Het is een sleutelmoment tussen de kindertijd en het volwassen leven, zowel op affectief als op sociaal vlak, met een toenemende onafhankelijkheid tegenover de ouders.

Hoewel de ruimtelijke verdeling van deze leeftijdsgroep nog heel sterk afhangt van de woningkeuze van de ouders, hebben adolescenten een grotere bewegingsautonomie en hangen zij dus minder af van de sportinfrastructuur en vrijetijdsbestedingen in de buurt. De frequentie van het aantal secundaire scholen verplicht hen trouwens vaak om grotere afstanden af te leggen dan voor de lagere school. Het is daarom dat adolescenten nauwkeurigere en meer uitgesproken verwachtingen hebben in termen van openbaar vervoer.II. Beschrijving van de kaart

II.1. In 2016

De kinderen van 12 tot en met 17 jaar zijn bijzonder goed vertegenwoordigd in de arme sikkel die zich uitstrekt van laag Sint-Gillis tot de wijken langs de Haachtsesteenweg (Haachtsesteenweg, Collignon, Helmet), alsook in sommige wijken van de tweede kroon in de uiteinden van het Gewest, waar meerdere gebieden worden aangetroffen met vrij grote aandelen aan jongeren. 

 

Hoewel de waarden voor deze twee gehelen relatief dicht bij elkaar liggen (tussen 7 en 10%), verschillen de profielen van de bewoners heel erg. De wijken in het westen en het noorden van de Vijfhoek bieden, veel meer dan ergens anders, onderdak aan arme gezinnen die grotendeels bestaan uit personen van Turkse of Maghrebijnse afkomst. Ook het aandeel kroostrijke gezinnen is er groter. De kinderen die oververtegenwoordigd zijn in een reeks wijken van de tweede kroon (Haren, Diesdelle, Putdaal, Fort Jaco, Potaarde (Sint-Agatha-Berchem), Observatorium...) behoren tot gezinnen waarvan de ouders het zowel economisch gemakkelijker hebben, als ouder zijn, zoals blijkt uit de oververtegenwoordiging van volwassenen van meer dan 45 jaar (zie kaart 'aandeel van de 45-64 jarigen in de totale bevolking'). De wijken Goed Lucht (Anderlecht) en Kriekenput-Homborch-Verrewinkel (Ukkel) zijn wijken met een hoog aandeel van sociale woningen (zie kaart) en een hoog aandeel precaire gezinnen dus. 

De kinderen van 12 tot en met 17 jaar zijn daarentegen slecht vertegenwoordigd in de zone die de Vijfhoek, de omgeving van het Jubelpark, de Louizalaan en de wijken aan beide zijden van de Louizalaan omvat. De volwassenen (zie kaart 'Aandeel de 18-64 jarigen in de totale bevolking') zijn er oververtegenwoordigd zonder dat hun aanwezigheid echter dus wordt geassocieerd met deze van kinderen.


II.2. Evolutie van 1997 tot 2016

 

Sinds 1997 is het relatief gewicht van deze leeftijdsgroep lichtjes gestegen, van 6,60% in 1997 naar 6,64% in 2005, om vervolgens opnieuw te dalen tot 6,36% in 2015, ook al steeg hun absoluut aantal gedurende deze periode. Sinds 2015 stijgt het relatieve aandeel van de 12- tot en met 17-jarigen terug onder de Brusselse bevolking.

De ruimtelijke verdeling van de 12- tot en met 17- jarigen op gewestelijke schaal is niet aanzienlijk gewijzigd. Er was dus geen bijzondere herverdeling op vlak van de verblijfplaats van ouders met kinderen van 12 tot en met 17 jaar sinds 1997. We moeten niettemin verduidelijken dat kinderen van deze leeftijd steeds minder goed vertegenwoordigd zijn in de bevolking van de Vijfhoek. Verder nemen we ook een uitbreiding waar van de zone waar ze talrijk aanwezig zijn in het westen van de tweede kroon. Ook is de relatieve aanwezigheid rond het centrum van Bosvoorde sterker geworden.


 


De definitie van de cursief gedrukte woorden vindt u in het glossarium van de website.