Aandeel jonger dan 3 jaar in de totale bevolking

Aandeel jonger dan 3 jaar in de totale bevolking

Thema

Bevolking


Gewestelijk gemiddelde (2017)

4,44 %

I. Inleiding

De kinderen jonger dan 3 jaar vormen een speciale leeftijdsgroep. Ze zitten nog niet in het schoolsysteem en worden hoofdzakelijk verzorgd door hun ouders, door verwanten of door collectieve opvangstructuren. Deze jonge kinderen hebben specifieke behoeften, vooral wat betreft opvangstructuren. De analyse van de spreiding van deze kinderen over het Brusselse grondgebied - nauw verbonden met die van hun ouders - kan de wijken aan het licht brengen waar de behoefte hoger ligt.II. Beschrijving van de kaart

II.1. In 2017

In 2017 zijn de kinderen jonger dan 3 jaar ongelijk verdeeld over het grondgebied. We stellen een hogere concentratie van deze leeftijdsgroep vast in meerdere wijken van de arme sikkel, en in sommige wijken in het noorden en het westen van de tweede kroon (namelijk Schaarbeek Station, Oud Laken West). 

De oververtegenwoordiging van deze leeftijdsgroep in dit gebied valt door meerdere factoren te verklaren. Enerzijds zijn de jonge gezinnen geconcentreerd in de centrale wijken van Brussel. Het aantal personen dat jonge kinderen kan hebben, ligt er dan ook hoger dan in de tweede kroon. Anderzijds woont in het gebied van de arme sikkel een bijzonder groot aantal personen van maghrebijnse en Turkse origine, die zich onderscheiden door een hoger geboortecijfer dan het Belgische gemiddelde.

De kinderen jonger dan 3 jaar zijn in verhouding minder aanwezig in bepaalde wijken van de Vijfhoek (Koningswijk, Grote Markt, Zavel), daar waar er minder gezinnen zijn, en algemeen beschouwd in de wijken van de tweede kroon in het zuiden en het oosten van het Gewest.


II.2. Evolutie van 1997 tot 2017

 

Tussen 1997 en 2012 is het relatieve gewicht van deze jonge kinderen in Brussel toegenomen: het steeg van 3,87 % naar 4,73 %. Die groei valt te verklaren door een stijging van het bruto geboortecijfer. Dit hangt samen met een groter aantal jongvolwassenen afkomstig uit de internationale immigratie.

Sinds 2012 daalt echter het relatieve aandeel van de kinderen jonger dan 3 jaar onder de bevolking van het Brussels Gewest, wat gerelateerd is aan de daling van het bruto geboortecijfer sinds 2010. Het hoge aandeel dat de 0-2 jarigen in 2012 van de Brusselse bevolking uitmaakte wordt niet meer gehaald, al blijft het bruto geboortecijfer en het aandeel 0-2 jarigen in het Brussels Gewest hoog in vergelijking met de rest van het land. Sinds 2015 daalt bovendien niet alleen het relatief aandeel van de 0-2 jarigen, maar ook het absoluut aantal van de 0-2 jarigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Volgens de bevolkingsprojecties van het Federaal Planbureau van januari 2019 zou het absoluut aantal 0-2 jarigen en hun aandeel onder de Brusselse bevolking terug gaan stijgen in de toekomst.

Tussen 1997 en 2017 is het gebied waar de wijken met de grootste aandelen kinderen jonger dan 3 jaar liggen groter geworden. Aanvankelijk lagen dergelijke wijken enkel binnen de arme sikkel, maar vandaag vinden we ze ook in het westen en het noorden van de tweede kroon.


 

De definitie van de cursief gedrukte woorden vindt u in het glossarium van de website.