Gemiddelde maandelijkse huurprijs per woning

Gemiddelde maandelijkse huurprijs per woning

Thema

Huisvesting

Belang van de indicator

Er is een groot aanbod van huurwoningen in Brussel, zoals we kunnen vaststellen in de indicator over het "Aandeel woningen bewoond door de eigenaar". In 2001 werd zo bijna  bijna 60% van de in het Gewest bewoonde woningen door huurders bewoond.

Het huurwoningenbestand in Brussel kan in 2 groepen worden onderverdeeld:

  •  Het private huurwoningbestand (alle woningen waarvan de eigenaar een privépersoon is en waarvan de huurprijs wordt bepaald in het kader van een handelsrelatie)
  •  Het openbare huurwoningbestand - of het sociale woningbestand (de indicatoren over de huurprijzen van de sociale woningen zijn opgenomen in het onderwerp over het "Sociale woningbestand").

 

Hier zullen we het dus enkel hebben over het private (en aangegeven) huurwoningbestand.

De bron voor deze indicator is het Observatiecentrum van de huurprijzen (van het Gewestelijk Observatiecentrum voor de huisvesting).

Om de 2 jaar (en vanaf 2010 jaarlijks) vindt een enquête plaats over de evolutie van de huurprijzen in het private huurwoningbestand van het Brussels gewest. Deze enquête heeft betrekking op een steekproef (2937 woningen in 2010). Er wordt gevraagd naar de huurprijs van de woning en de intrinsieke kenmerken ervan (type, grootte, comfortpeil, staat, energieprestatie) en naar de huurder, zijn sociaaldemografische kenmerken, zijn relatie tot zijn woning (datum betrekking van de woning, soort huurcontact, voornemen de woning te verlaten), de reikwijdte van de toekomstige mobiliteit en de eventuele wijziging van het woonstatuut.
In dit geval interesseren we ons in het bijzonder voor de huurprijs van de woningen (per wijk en per gemeente) maar ook voor de huurprijs in verhouding tot het aantal kamers (cijfers beschikbaar op gemeentelijk niveau).

Eenheid

Geografische schaal

Gemeente / Wijk

Teller

Gemiddelde maandelijkse huurprijs

Bron van de teller

BGHM

Opmerkingen

De gemiddelde huurprijzen worden berekend op basis van de enquête, dus op basis van een steefproef. In 2010 werden 2.937 woningen bemonsterd (dat is ongeveer 1,6% van de verhuurde woningen). Sommige wijken (of zelfs gemeenten) werden veel meer bemonsterd dan andere omdat het om wijken gaat met een grotere dichtheid aan verhuurde woningen.
Opdat de resultaten statistisch significant zouden blijven, is het dan ook niet aangewezen te gedetailleerde kenmerken of geografische niveaus te kruisen voor deze woningen. We stellen ons dus tevreden met de gemiddelde maandelijkse huurprijs (alle types woningen samen) op wijkniveau (en dus ook op gemeenteniveau). Op het niveau van de gemeentes hebben we daar nog de gemiddelde maandelijkse huurprijs van een eenkamerwoning en die van een tweekamerwoning aan toegevoegd.

Gewestelijk Observatiecentrum voor de huisvesting (BGHM) - Observatiecentrum van de huurprijzen (http://www.slrb.irisnet.be/site12/slrb/documentatie/observatoire-regional-du-logement?set_language=nl)


Beschikbaarheden
Datum van de indicator Gemiddelde maandelijkse huurprijs
2017 2017
2015 2015
2011 2011
2010 2010
2008 2008