Aantal premies voor woningrenovatie (per 1000 huishoudens)

Aantal premies voor woningrenovatie (per 1000 huishoudens)

Thema

Huisvesting

Definitie

Om een voldoende aantal gegevens van premies per wijk te gebruiken, hebben we de gegevens over meerdere jaren opgeteld. Aangezien de wetgeving wijzigde zoals hieronder beschreven, werden vier periodes geanalyseerd:

  • 1999 tot en met 2002 
  • 2003 tot en met 2006 
  • 2007 tot en met 2010
  • 2011 tot en met 2011

Voor elke periode, de indicator wordt berekend als volgt:

Som van het aantal premies voor woningrenovatie voor elk jaar x 1000
Som van het aantal huishoudens voor elk jaar

We hebben dus een jaarlijkse gemiddelde premie voor de woningrenovatie voor 1000 huishoudens voor de periode.

Opmerking : De wijken met minder dan 5 premies voor die periode zijn in geel op de kaart voorgesteld et de waarden zijn verborgen (afhankelijk van de drempelwaarde).

Belang van de indicator

Om de wijken onderling te vergelijken inzake premies, is de indicator "Aantal premies voor woningrenovatie (per 1000 huishoudens)" gecreëerd.

I.1. Inbreng van de indicator

De indicator beschrijft per wijk het aandeel van de huishoudens die een premie voor woningrenovatie hebben ontvangen. Hij toont de verhouding tussen het aantal uitbetaalde premies en het aantal in de wijk wonende huishoudens, die dus een premie kunnen aanvragen. Het aantal op een bepaalde datum in een wijk gedomicilieerde huishoudens kan echter niet strikt gelijkgesteld worden met het potentiële aantal aanvragers. Naast de inkomensvoorwaarden die de toegang tot premies beperken, kunnen huishoudens ook inwijken vanuit een andere woonplaats nadat de renovatiewerken werden verwezenlijkt. Die "toekomstige eigenaars-bewoners" zijn tussen 1999 en 2002 goed voor 19% van de begunstigden en later vertegenwoordigen ze zelfs 21%. Bovendien was tussen 1999 en 2002, 34% van de begunstigden niet-bewonende eigenaars (die dus het goed verhuren) of rechtspersonen (ondernemingen, vzw's). Na 2002 wijzigden de toekenningsvoorwaarden, waardoor het aantal niet-bewonende eigenaars daalde tot 7%. Het gaat in hoofdzaak om sociale vastgoedkantoren.

I.2. Een sterk evoluerende regelgevende context

De renovatiepremies bestaan sinds 1983. Ze verschenen na de protestbewegingen van de jaren 1970 ter ondersteuning van de vraag naar renovatie van het bestaande patrimonium, als tegenstroom voor de logica van afbraak en wederopbouw die tot dan toe de stedenbouwkundige aanpak in Brussel kenmerkte.

De wetgeving op de toekenning van renovatiepremies werd regelmatig gewijzigd, onder andere om de begunstigden beter af te bakenen. De betrekkelijk weinig selectieve toekenningsvoorwaarden die in de jaren 1980 golden, zorgden ervoor dat de overheidssteun hoofdzakelijk in de tweede kroon werd uitgedeeld, bij de gegoede sociale groepen. Enkele opeenvolgende hervormingen zorgden voor een sociale en geografische bijsturing van de premies: beperking van de toegelaten werken om een overwicht van luxewerken te voorkomen (1984), minimumleeftijd van de woning om de renovatie van oudere woningen te bevorderen (1988 en 1990), hogere premie in het te Beschermen en te Renoveren Gebied (het meest verloederde deel van de stad, omschreven sinds 1984), en het invoeren van inkomenscriteria voor de aanvragers (1990).

Naar aanleiding van de goedkeuring van het eerste Gewestelijk Ontwikkelingsplan in 1995 werden de renovatiepremies - behoudens uitzonderingen - enkel nog toegekend in de perimeter van de Ruimte met Versterkte Ontwikkeling van Huisvesting - RVOH (vandaag Ruimte met Versterkte Ontwikkeling van Huisvesting en Renovatie - RVOHR). De subsidie werd bovendien verhoogd in de gebieden die onder een wijkcontract vielen (besluit van 4 juli 1996). Eind 2002 werd het geografische criterium versoepeld om buiten de RVOH een gedeeltelijke toegang tot renovatiepremies mogelijk te maken voor bepaalde soorten werken, voor gezinnen waarvan het inkomen niet meer dan 45.000 € bedraagt, en tegelijk blijft het inkomensniveau het subsidiebedrag binnen de RVOH beïnvloeden. De verplichting dat de aanvrager eigenaar moet zijn werd nog versterkt (besluit van 13 juni 2002). Recenter nog werden de inkomensplafonds voor de toekenning van de premies opgetrokken en de criteria voor het berekenen van de premie vereenvoudigd (besluit van 4 oktober 2007).

De evolutie van de regelgeving en het aantal premies dat ieder jaar wordt toegekend (ongeveer 700) zetten ertoe aan om de ruimtelijke verdeling van de premies voor een periode van meerdere jaren te publiceren, waardoor het mogelijk wordt om kaarten op te stellen met voldoende gegevens op wijkniveau en in een samenhangend regelgevend kader.

I.3. Referentiejaar en de details van de premies

Het referentiejaar van de premie voor deze indicator is het jaar van indiening van het dossier. Alle premies die in deze indicator zijn opgenomen zijn aanvaard en uitbetaald. Deze dossiers zijn dus gesloten. Daarom worden de recentere gegevens niet vermeld op de site want deze gegevens zijn niet volledig en tonen niet de realiteit (dossiers kunnen gesloten worden een paar jaar na de indiening).

Eenheid

Geografische schaal

Gemeente / Wijk

Teller

Het aantal premies voor woningrenovatie van de periode

Bron van de teller

Brussel Stedelijke Ontwikkeling

Noemer

Som van het aantal huishoudens voor elk jaar van de periode

Bron van de noemer

Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) (Rijksregister)

Opmerkingen

Enerzijds zegt deze indicator enkel iets over toegekende premies, en niets over premies die werden aangevraagd maar niet toegekend.

Anderzijds houdt deze indicator enkel rekening met gesubsidieerde of subsidieerbare renovaties.

De criteria voor inkomen en type werken ondergingen belangrijke wijzigingen met de huidige legislatuur (vanaf 2002). Ook in januari 2008 werd een nieuwe procedure opgestart waardoor ook bepaalde criteria veranderden. Hiermee moet rekening gehouden worden voor een juiste interpretatie.


Beschikbaarheden
Datum van de indicator Het aantal premies voor woningrenovatie van de periode Som van het aantal huishoudens voor elk jaar van de periode
2011-2014 2011-2014 2007-2010
2007-2010 2007-2010 2007-2010
2003-2006 2003-2006 2003-2006
1999-2002 1999-2002 1999-2002