Aandeel van de 12-17 jarigen in de totale bevolking

Aandeel van de 12-17 jarigen in de totale bevolking

Thema

Bevolking


Gewestelijk gemiddelde (2019)

6,66 %

I. Inleiding

De kinderen van 12 tot en met 17 jaar behoren tot de leeftijdscategorie van adolescenten waarvan de meerderheid secundair onderwijs volgt. Het is een sleutelmoment tussen de kindertijd en het volwassen leven, zowel op affectief als op sociaal vlak, met een toenemende onafhankelijkheid tegenover de ouders.

Hoewel de ruimtelijke verdeling van deze leeftijdsgroep nog heel sterk afhangt van de woningkeuze van de ouders, hebben adolescenten een grotere bewegingsautonomie en hangen zij dus minder af van de sportinfrastructuur en vrijetijdsbestedingen in de buurt. De frequentie van het aantal secundaire scholen verplicht hen trouwens vaak om grotere afstanden af te leggen dan voor de lagere school. Het is daarom dat adolescenten nauwkeurigere en meer uitgesproken verwachtingen hebben in termen van openbaar vervoer.II. Beschrijving van de kaart

II.1. In 2019

De kinderen van 12 tot en met 17 jaar zijn goed vertegenwoordigd in de arme sikkel die zich uitstrekt van laag Sint-Gillis tot de wijken langs de Haachtsesteenweg (Haachtsesteenweg, Collignon, Helmet), maar vooral in sommige wijken van de tweede kroon n de uiteinden van het Gewest, waar meerdere gebieden worden aangetroffen met vrij grote aandelen aan jongeren. 

Hoewel de waarden voor deze twee gehelen relatief dicht bij elkaar liggen (tussen 7 en 10%), verschillen de profielen van de bewoners heel erg. De wijken in het westen en het noorden van de Vijfhoek bieden, veel meer dan ergens anders, onderdak aan arme gezinnen die grotendeels bestaan uit personen van Turkse of Maghrebijnse afkomst. Ook het aandeel kroostrijke gezinnen is er groter. De kinderen die oververtegenwoordigd zijn in een reeks wijken van de tweede kroon (Haren, Diesdelle, Sint-Job Kauwberg , , Bosvoorde Centrum...) behoren tot gezinnen waarvan de ouders het zowel economisch gemakkelijker hebben, als ouder zijn, zoals blijkt uit de oververtegenwoordiging van volwassenen van meer dan 45 jaar (zie kaart 'aandeel van de 45-64 jarigen in de totale bevolking'). De wijken Goed Lucht (Anderlecht),  Kriekenput-Homborch-Verrewinkel (Ukkel) en Drie Linden (Watermaal-Bosvoorde) zijn wijken met een hoog aandeel van sociale woningen (zie kaart) en een hoog aandeel precaire gezinnen dus. 

De kinderen van 12 tot en met 17 jaar zijn daarentegen slecht vertegenwoordigd in de zone die de Vijfhoek, de omgeving van het Jubelpark, de Louizalaan en de wijken aan beide zijden van de Louizalaan omvat. De volwassenen (zie kaart 'Aandeel de 18-64 jarigen in de totale bevolking') zijn er oververtegenwoordigd zonder dat hun aanwezigheid echter dus wordt geassocieerd met deze van kinderen.


II.2. Evolutie van 1997 tot 2019

Sinds 1997 is het relatief gewicht van deze leeftijdsgroep lichtjes gestegen, van 6,60% in 1997 naar 6,64% in 2005, om vervolgens opnieuw te dalen tot 6,36% in 2015, ook al steeg hun absoluut aantal gedurende deze periode. Sinds 2015 stijgt het relatieve aandeel van de 12- tot en met 17-jarigen terug onder de Brusselse bevolking.

De wijken van het Gewest in het uiterste noorden, uiterste zuiden en het uiterste oosten hebben sinds 1997 altijd relatief veel 12-17 jarigen geteld (meer dan 7 %).

In 1997 kwam de arme sikkel heel duidelijk uit de kaart naar voren, en het westen van de tweede kroon telde toen relatief weinig 12-17 jarigen. Er was een duidelijke tegenstelling tussen beiden. Tussen 1997 en 2018 zijn de verschillen tussen de arme sikkel en het westen van het Gewest kleiner geworden, ten gevolge van een daling van de waarden in de arme sikkel en de toename van de waarden in het westen. De tegenstelling op de kaart tussen beiden werd kleiner. Sinds 2018 daarentegen behoren terug zo goed als alle wijken van de arme sikkel tot de hoogte klasse en komt deze weer duidelijker naar voren uit de kaart.


 


De definitie van de cursief gedrukte woorden vindt u in het glossarium van de website.