Aandeel van de 3-5 jarigen in de totale bevolking

Aandeel van de 3-5 jarigen in de totale bevolking

Thema

Bevolking


Gewestelijk gemiddelde (2019)

4,13 %

I. Inleiding

De kinderen van 3 tot en met 5 jaar vormen de eerste leeftijdsgroep voor wie de school een rol speelt. Het onderwijs is voor hen nog niet verplicht maar velen van hen gaan al naar de kleuterschool. De ruimtelijke spreiding van deze leeftijdsgroep hangt uiteraard samen met de keuze van woonplaats van de ouders. Niettemin hebben deze kinderen eigen behoeften, zoals opvangstructuren en ontspanningsruimtes (park, speelplein, ...). De analyse van de spreiding van deze kinderen over het Brusselse grondgebied laat toe die wijken te identificeren waar de vraag naar dit soort uitrustingen meer of minder hoog is.

 II. Beschrijving van de kaart

II.1. In 2019

In 2019 is, net als bij de andere leeftijdsgroepen, de ruimtelijke spreiding van de kinderen van 3 tot en met 5 jaar niet eenvormig. De ruimtelijke spreiding van de 3- tot en met 5-jarigen lijkt sprekend op die van de 0- tot en met 2 jarigen. Een sterke concentratie van wijken met hoge percentages kinderen van 3 tot en met 5 jaar kan worden gemeten in de arme sikkel alsook in meerdere aanliggende wijken in het westen en het noorden van de tweede kroon (zoals Oud Laken West).   

We stellen een hogere concentratie van deze leeftijdsgroep vast in het gebied van de arme sikkel

en in sommige wijken in het noorden, het westen en het zuiden van de tweede kroon die liggen aan de arme sikkel De oververtegenwoordiging van deze leeftijdsgroep in dit gebied valt door meerdere factoren te verklaren. Enerzijds zijn de jonge gezinnen geconcentreerd in de centrale wijken van Brussel. Het aantal personen dat jonge kinderen kan hebben, ligt er dan ook hoger dan in de tweede kroon. Anderzijds woont in het gebied van de arme sikkel en bepaalde aanliggende wijken in de tweede kroon een bijzonder groot aantal personen  van hoofdzakelijk maghrebijnse en Turkse origine, die zich onderscheiden door een hoger geboortecijfer.

De 3-5 jarigen zijn in verhouding minder aanwezig in bepaalde wijken van de Vijfhoek (Koningswijk, Grote Markt, Zavel) en in de wijken in de eerste kroon ten zuiden en ten oosten van de Vijfhoek. In de Vijfhoek en ten zuiden en ten oosten van de Vijfhoek zijn er relatief minder gezinnen. Verder zijn de 3- tot en met 5-jarigen over het algemeen ook relatief minder aanwezig in de wijken in het zuiden en het oosten van de tweede kroon

 

II.2. Evolutie van 1997 tot 2019

Tussen 1997 en 2014 is het relatieve gewicht van deze jonge kinderen in Brussel toegenomen: het steeg van 3,67 % naar 4,36 %. Deze groei is afkomstig van het toenemend aantal 0- tot en met 2-jarigen tot 2012, die een paar jaar later deze groep van 3- tot en met 5-jarigen vormen.

Sinds 2015 zien we eerst en vooral een stagnering en vervolgens een daling van het relatieve aandeel van de 3-5 jarigen onder de Brusselse bevolking, met sinds 2016 zelfs een daling van hun absoluut aantal. De oorzaak hiervan zijn de 0-2 jarigen die sinds 2012 in relatief aandeel dalen, wat zich een paar jaar later vertaalt in een daling van het percentage van de 3-5 jarigen. Tussen 1997 en 2018 is het gebied waar de wijken liggen met aandelen kinderen van 3 tot 5 jaar van  meer dan 4,25 % groter geworden. Aanvankelijk lagen dergelijke wijken enkel binnen de arme sikkel, maar vandaag vinden we ze ook bijna heel het westen en een groot stuk van het noorden van de tweede kroon. Sinds 2018 neemt deze zone af in grootte. Sinds 2015 al neemt de zone met de wijken met aandelen van meer dan 5% dan weer licht af in grootte. 

 

De definitie van de cursief gedrukte woorden vindt u in het glossarium van de website.