Aandeel jonger dan 3 jaar in de totale bevolking

Aandeel jonger dan 3 jaar in de totale bevolking

Thema

Bevolking


Gewestelijk gemiddelde (2019)

4,22 %

I. Inleiding

De kinderen jonger dan 3 jaar vormen een speciale leeftijdsgroep. Ze zitten nog niet in het schoolsysteem en worden hoofdzakelijk verzorgd door hun ouders, door verwanten of door collectieve opvangstructuren. Deze jonge kinderen hebben specifieke behoeften, vooral wat betreft opvangstructuren. De analyse van de spreiding van deze kinderen over het Brusselse grondgebied - nauw verbonden met die van hun ouders - kan de wijken aan het licht brengen waar de behoefte hoger ligt.II. Beschrijving van de kaart

II.1. In 2019

In 2019 zijn de kinderen jonger dan 3 jaar ongelijk verdeeld over het grondgebied. We stellen een hogere concentratie van deze leeftijdsgroep vast in meerdere wijken van de arme sikkelen in de aanliggende wijken in het westen en het noorden.    

De oververtegenwoordiging van deze leeftijdsgroep in dit gebied valt door meerdere factoren te verklaren. Enerzijds zijn de jonge gezinnen geconcentreerd in de arme sikkel en de aanliggende wijken van Brussel. Het aantal personen dat jonge kinderen kan hebben, ligt er dan ook hoger dan in de  . Anderzijds woont in het gebied van de arme sikkel en de aanliggende wijken een bijzonder groot aantal personen van maghrebijnse en Turkse origine, die zich onderscheiden door een hoger geboortecijfer dan het Belgische gemiddelde.

De kinderen jonger dan 3 jaar zijn in verhouding minder aanwezig in bepaalde wijken van de Vijfhoek (Martelaars, Grote Markt, Zavel), daar waar er minder gezinnen zijn, en algemeen beschouwd in de wijken van de tweede kroon in het zuiden en het oosten van het Gewest.II.2. Evolutie van 1997 tot 2019

Tussen 1997 en 2012 is het relatieve gewicht van deze jonge kinderen in Brussel toegenomen: het steeg van 3,87 % naar 4,73 %. Die groei valt te verklaren door een stijging van het bruto geboortecijfer. Dit hangt samen met een groter aantal jongvolwassenen afkomstig uit de internationale immigratie.

Sinds 2012 daalt echter het relatieve aandeel van de kinderen jonger dan 3 jaar onder de bevolking van het Brussels Gewest, wat gerelateerd is aan de daling van het bruto geboortecijfer sinds 2010. Het hoge aandeel dat de 0-2 jarigen in 2012 van de Brusselse bevolking uitmaakte wordt niet meer gehaald, al blijft het bruto geboortecijfer en het aandeel 0-2 jarigen in het Brussels Gewest hoog in vergelijking met de rest van het land. Sinds 2015 daalt bovendien niet alleen het relatief aandeel van de 0-2 jarigen, maar ook het absoluut aantal van de 0-2 jarigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Tussen 1997 en 2012 werd de zone met de wijken met aandelen hoger dan 5 % toe steeds groter en nam deze toe van enkel de arme sikkel naar ook de aanliggende wijken ten westen en ten noorden van de arme sikkel in de tweede kroon.

Sindsdien wordt deze zone van wijken waar het aandeel kinderen jonger dan 3 jaar groter is dan 5 % echter terug kleiner.

Sinds 2017 hebben niet meer alle wijken van de arme sikkel aandelen van meer dan 5 %, terwijl aanliggende wijken aan de arme sikkel in het noorden en het westen van de tweede kroon wel nog dit aandeel halen. Het zwaartepunt lijkt te verschuiven. 


 


 

De definitie van de cursief gedrukte woorden vindt u in het glossarium van de website.