Gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner (inkomensklassen)

Gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner (inkomensklassen)

Thema

Inkomen

Subthema

Fiscaal inkomen

Definitie

Het gemiddeld inkomen per inwoner van een grondgebied wordt berekend door de som van de inkomens van de aangiften in de personenbelasting van de inwoners van dit grondgebied te delen door het aantal van die aangiften.

Het voor deze indicator gebruikt inkomen is het totaal netto belastbaar inkomen. Het gaat om het inkomen op basis waarvan het bedrag van de belasting wordt berekend. Het stemt overeen met de som van alle aangegeven belastbare inkomens, verminderd met de aftrekbare uitgaven.
De belastbare inkomens zijn van verschillende aard en kunnen in vier categorieën worden verdeeld:

 • Beroepsinkomens: vergoedingen van werknemers (lonen), zelfstandigen of bedrijfsleiders, vervangingsinkomens (werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, ...), ...;
 • Roerende inkomens: dividenden, interesten, ...;
 • Onroerende inkomens: kadastrale inkomens of netto huurgelden, naargelang het geval, ...;
 • Diverse inkomens: onderhoudsuitkering, ...

Alvorens deze statistiek op te maken worden alle aangiften met een totaal netto belastbaar inkomen gelijk aan nul eerst verwijderd.

Er wordt gewerkt met inkomensklassen om redenen van vertrouwelijkheid; het exacte gemiddelde inkomen moet voor sommige wijken immers verborgen blijven. Om desondanks toch een volledige kaart voor te stellen, werd de exacte waarde van het gemiddeld inkomen van elke wijk vervangen door een vork binnen dewelke dit gemiddeld inkomen ligt. Aldus werden de wijken verdeeld in vijf inkomensklassen.
De exacte bedragen van het gemiddeld inkomen van de wijken die mogen worden vrijgegeven, zijn beschikbaar in de vorm van tabellen in het deel "Tabellen" van de Wijkmonitoring => indicator "Gemiddeld inkomen per inwoner".


Belang van de indicator

Het inkomen van de huishoudens is een indicator van hun koopkracht, en dus van hun toegangsmogelijkheid tot verschillende goederen en diensten (voeding, cultuur, huisvesting, ...).

In vergelijking met het gemiddeld inkomen per aangifte biedt het gemiddeld inkomen per inwoner het voordeel beter rekening te houden met de samenstelling van de bevolking.


Eenheid

Geografische schaal

Gemeente / Wijk

Teller

Revenu imposable moyen par habitant - carte

Bron van de teller

BISA & Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) (Fiscale statistiek van de inkomens)

Opmerkingen

De kenmerken van de voor deze indicator gebruikte gegevensbron impliceren dat er bepaalde voorzorgen worden genomen in de analyses van de levensstandaard of de koopkracht van de huishoudens. We vestigen meer bepaald de aandacht op de volgende elementen:

 • Het gemiddeld inkomen per aangifte wordt berekend op basis van het totaal netto belastbaar inkomen van elke belastingaangifte.
  Hoewel die informatie interessant is op fiscaal vlak, heeft ze het nadeel dat ze enkel inlichtingen verschaft over het aan belasting onderworpen inkomen, en niet over het reëel voor de huishoudens beschikbare inkomen, na inhouding van de belasting.
  Het totaal netto belastbaar inkomen heeft daarnaast de tekortkoming dat bepaalde inkomens niet zijn inbegrepen zoals het kindergeld of de door de OCMW's uitbetaalde leeflonen.
  Het onderschat gewoonlijk ook de roerende en onroerende inkomens als gevolg van de specifieke aanslagregels voor deze inkomenscategorieën.
  Tot slot worden bepaalde hoge inkomens niet belast wegens specifieke belastingsystemen, zoals in het geval van de huishoudens van bepaalde werknemers van internationale organisaties (bv. de Europese instellingen, de NAVO, ...).
 • Een jaarlijkse vergelijking van fiscale statistieken moet met grote voorzichtigheid gebeuren. Veranderingen in de fiscale regelgeving of de evoluties in de administratieve behandeling en inkohiering van de aangiften kunnen een grote weerslag hebben op deze statistieken.
Het gemiddeld inkomen heeft het nadeel gevoelig te zijn voor extreme waarden. De aanwezigheid van een beperkt aantal aangiften met zeer hoge inkomens kan aldus een grote invloed uitoefenen op het gemiddeld inkomen.


Beschikbaarheden
Datum van de indicator Revenu imposable moyen par habitant - carte
2015 2015
2014 2014
2013 2013
2012 2012
2011 2011
2010 2010
2009 2009
2008 2008
2007 2007
2006 2006
2005 2005