Mediaan belastbaar inkomen der aangiften

Mediaan belastbaar inkomen der aangiften

Thema

Inkomen

Subthema

Fiscaal inkomen

Definitie

Het mediaan inkomen der aangiften van een grondgebied is het inkomen van de aangifte in de personenbelasting in het midden van de reeks, als men de aangiften van de inwoners van dit grondgebied rangschikt in stijgende volgorde van inkomens.

Het voor deze indicator gebruikt inkomen is het totaal netto belastbaar inkomen. Het gaat om het inkomen op basis waarvan het bedrag van de belasting wordt berekend. Het stemt overeen met de som van alle aangegeven belastbare inkomens, verminderd met de aftrekbare uitgaven.
De belastbare inkomens zijn van verschillende aard en kunnen in vier categorieën worden verdeeld:

 • Beroepsinkomens: vergoedingen van werknemers (lonen), zelfstandigen of bedrijfsleiders, vervangingsinkomens (werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, ...), ...;
 • Roerende inkomens: dividenden, interesten, ...;
 • Onroerende inkomens: kadastrale inkomens of netto huurgelden, naargelang het geval, ...;
 • Diverse inkomens: onderhoudsuitkering, ...
Alvorens deze statistiek op te maken worden alle aangiften met een totaal netto belastbaar inkomen gelijk aan nul eerst uit de reeks verwijderd. 

Belang van de indicator

Het inkomen van de huishoudens is een indicator van hun koopkracht, en dus van hun toegangsmogelijkheid tot verschillende goederen en diensten (voeding, cultuur, huisvesting, ...).

Het gebruik van het mediaan inkomen der aangiften, veeleer dan het gemiddeld inkomen, laat toe de invloed van extreme waarden te beperken.


Eenheid

Geografische schaal

Gemeente / Wijk

Teller

Revenu imposable médian des déclarations

Bron van de teller

BISA & Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) (Fiscale statistiek van de inkomens)

Opmerkingen

De kenmerken van de voor deze indicator gebruikte gegevensbron impliceren dat er bepaalde voorzorgen worden genomen in de analyses van de levensstandaard of de koopkracht van de huishoudens. We vestigen meer bepaald de aandacht op de volgende elementen:

 • Het mediaan inkomen der aangiften wordt berekend op basis van het totaal netto belastbaar inkomen van elke belastingaangifte.
  Hoewel die informatie interessant is op fiscaal vlak, heeft ze het nadeel dat ze enkel inlichtingen verschaft over het aan belasting onderworpen inkomen, en niet over het reëel voor de huishoudens beschikbare inkomen, na inhouding van de belasting.
  Het totaal netto belastbaar inkomen heeft daarnaast de tekortkoming dat bepaalde inkomens niet zijn inbegrepen zoals het kindergeld of de door de OCMW's uitbetaalde leeflonen.
  Het onderschat gewoonlijk ook de roerende en onroerende inkomens als gevolg van de specifieke aanslagregels voor deze inkomenscategorieën.
  Tot slot worden bepaalde hoge inkomens niet belast wegens specifieke belastingsystemen, zoals in het geval van de huishoudens van bepaalde werknemers van internationale organisaties (bv. de Europese instellingen, de NAVO, ...).
 • Er bestaan twee soorten belastingaangiften, i.e. gezamenlijke aangiften voor echtparen en wettelijk samenwonenden of individuele aangiften in alle andere gevallen. De eerste hebben dus betrekking op de inkomens van twee personen, de tweede op de inkomens van slechts één persoon.
  Om het gemiddeld inkomen per aangifte vast te stellen, wordt geen enkel onderscheid gemaakt volgens het type aangifte. Het aandeel van elk type aangifte in het totaal der aangiften kan bijgevolg een grote weerslag hebben op het mediaan inkomen.
 • Een jaarlijkse vergelijking van fiscale statistieken moet met grote voorzichtigheid gebeuren. Veranderingen in de fiscale regelgeving of de evoluties in de administratieve behandeling en inkohiering van de aangiften kunnen een grote weerslag hebben op deze statistieken.

 Beschikbaarheden
Datum van de indicator Revenu imposable médian des déclarations
2018 2018
2017 2017
2016 2016
2015 2015
2014 2014
2013 2013
2012 2012
2011 2011
2010 2010
2009 2009
2008 2008
2007 2007
2006 2006
2005 2005
2004 2004
2003 2003
2002 2002
2001 2001
2000 2000
1999 1999
1998 1998
1997 1997
1996 1996
1995 1995
1994 1994
1993 1993