Werkloosheidsgraad

Werkloosheidsgraad

Thema

Arbeidsmarkt

Subthema

Werkloosheid

Definitie

De werkloosheidsgraad is het aandeel van de werkloze bevolking onder de beroepsbevolking:

 

  • De werkloze bevolking zijn de niet-werkende werkzoekenden die ingeschreven zijn bij Actiris (niet-werkende werkzoekenden of NWWZ). Dit omvat de werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd, de jongeren in beroepsinschakelingstijd en de andere niet-werkende werkzoekenden.
  • De beroepsbevolking is de som van de werkloze bevolking en de bevolking met een job binnen de leeftijd van 18 tot 64 jaar (hier beschouwd als de bevolking op beroepsactieve leeftijd). Dit zijn dus de mensen die actief zijn op de arbeidsmarkt, zowel zij die werken als zij die op zoek zijn naar werk.

 

Het gaat om een indicator op basis van de woonplaats van het individu


Belang van de indicator

De indicator 'werkloosheidsgraad' meet binnen de beroepsbevolking het aandeel van diegenen die geen werk vinden. De werkloosheidsgraad weerspiegelt dus de spanningen tussen het aanbod en de vraag op de arbeidsmarkt.

Het niet hebben van een baan en het daarmee gepaard gaande inkomensverlies leiden tot mechanismen van bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. Dit vertaalt zich onder meer in problemen op het vlak van huisvesting of van toegang tot bepaalde basisgoederen en -diensten (cultureel, medisch enz.).

Deze indicator wordt aangevuld met andere, die bijzondere groepen werklozen karakteriseren (aandeel van de vrouwen, aandeel van de jongeren, aandeel van de langdurig werklozen en opleidingsniveau van de werklozen).


 

Eenheid

%

Geografische schaal

Gemeente / Wijk

Teller

Totaal aantal niet-werkende werkzoekenden

Bron van de teller

Actiris

Noemer

Aantal actieve personen op de woonplaats

Bronnen van de noemer

Actiris
KSZ

Opmerkingen

Voor een aantal werkzoekenden (teller) of werkenden (noemer) is de gemeente van de woonplaats bekend, maar niet de wijk of de statistische sector. Deze werkzoekenden of werknemers worden alleen opgenomen in de gemeentelijke statistieken en niet in de statistieken per wijk of statistische sector.


Noemer:

De gegevens van de KSZ (Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming) betreffende het aantal werkenden zijn gebaseerd op de kruising van de gegevensbanken van de RSZ, het RSVZ, de RVA en het Rijksregister (voor de woonplaats en de leeftijden). De kruising van al deze informatie maakt het mogelijk om voor elke inwoner een sociaal-economische positie te bepalen (bijvoorbeeld 'werkend' of 'inactief'). Personen aan wie meerdere sociaal-economische posities zouden kunnen worden toegewezen, worden ingedeeld in de sociaal-economische positie 'die het dichtst bij de arbeidsmarkt ligt'. Personen die een baan hebben, worden dus tot de werkende bevolking gerekend, ook al hebben zij een deeltijds tijdskrediet opgenomen of zijn ze deeltijds werkzoekende. Naar analogie worden gepensioneerden die een deeltijdse baan hebben, meegeteld onder de actieven en niet onder de gepensioneerden.

De volgende personen worden in de KSZ-gegevens niet als werknemers geteld:

  • Werknemers bij de Europese en internationale instellingen
  • Grensarbeiders die in het buitenland werken
  • Huispersoneel
  • Internationale diplomaten en co√∂peranten
  • Jobstudenten en informele werknemers (zwartwerk)

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betekent dit onder meer dat de werkloosheidsgraad in wijken met veel inwoners die voor de Europese en internationale instellingen werken, overschat wordt.

 

De gegevens over de beroepsbevolking van het Datawarehouse AM&SB van het KSZ zijn herzien. Er is dus een breuk in de tijdreeks tussen 2018 en de voorgaande jaren.

 


Beschikbaarheden
Datum van de indicator Totaal aantal niet-werkende werkzoekenden Aantal actieve personen op de woonplaats
2018 2018 2018
2015 2015 2015
2012 2012 2012
2011 2011 2011
2010 2010 2010
2009 2009 2009
2008 2008 2008
2007 2007 2007